02-7920496-7

081-6180177

ste2000@gmail.com

Referent Site > บริษัท นารายณ์พร๊อพเพอตี้ จำกัด


โครงการ เจ้าของโครงการ ระบบ สถานที่ /จังหวัด
ออกแบบ-จัดหาติดตั้งเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท นารายณ์พร๊อพเพอตี้ จำกัด ระบบบำบัดน้ำเสีย ซอยลาซาน จ.สมุทรปราการ


 อาคารชุด พาร์ค แลนด์ ศรีนครินทร์ อาคาร A,B,C,D,E  อัตราการไหล 100 -190  ลบ.เมตร/วัน 

              

รับเขียนเว็บไซต์