02-7920496-7

081-6180177

ste2000@gmail.com

Referent Site > บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด


โครงการ เจ้าของโครงการ ระบบ สถานที่ /จังหวัด
ออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด ระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 

 


                                       
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี อัตราการไหล 50,000 ลบ.เมตร/วัน

 

       

 

       

 

 

รับเขียนเว็บไซต์