02-7920496-7

081-6180177

ste2000@gmail.com

Referent Site > บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด


โครงการ เจ้าของโครงการ ระบบ สถานที่ /จังหวัด
ติดตั้งเครื่องจักร- ระบบท่อ-วาล์ว ระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด ระบบบำบัดน้ำเสีย จ.สมุทรสาคร

         

โครงการ   ติดตั้งเครื่องจักร- ระบบท่อ-วาล์ว ระบบบำบัดน้ำเสีย UASB & ACTIVATED SLUDGE

 

อัตราการไหล 2,500  ลบ.เมตร/วัน 

     

      

รับเขียนเว็บไซต์