02-7920496-7

081-6180177

ste2000@gmail.com

Referent Site > บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด


โครงการ เจ้าของโครงการ ระบบ สถานที่ /จังหวัด
โครงการออกแบบก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด ระบบบำบัดน้ำเสีย จ.สมุทรสาคร
                                   
โครงการออกแบบก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 400 ลบ.เมตร/วัน

 


ระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 400 ลบ.เมตร/วัน

                                                                                                         THICKENER TANK                                                                                                                              Travelling Bridge Scrapper

 

 

 

 

 

                                                     

รับเขียนเว็บไซต์