02-7920496-7

081-6180177

ste2000@gmail.com

S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make
S Team Envirotech.  Wastewater Treatment We Make

Home

   

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด

 

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2547

 

โดยกลุ่ม วิศวกรหลัก สาขา คือ สาขาสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีประสบการณ์

 

ความเชี่ยวชาญ   มากกว่า 20 ปี เกี่ยวกับ งานทางด้านการออกแบบ , การก่อสร้าง , การควบคุมดูแล

 

ระบบ , แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด รวมทั้ง

 

การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบฯ เดิม ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 

 

โดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับ กับ คุณสมบัติของน้ำเสีย และพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เช่น  

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบบึงประดิษฐ์ (construction wetland)

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคมี

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Dissolved  Air  Floation (DAF)

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Electro coagulation  (EC)

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Membrane Bioreactor (MBR)

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR

       

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ABR

 

               -      ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB  เป็นต้น

 

 

รับเขียนเว็บไซต์